abstractright abstractright

Nyheter

Markus Väyrynen utsedd till Sitowises första VD

Planerings- och expertföretaget i byggbranschen Sitowise har utsett Markus Väyrynen till sin första VD. Sitowise, som uppstod när Wise Group Finland Oy och Sito Oy gick samman, inleder sin verksamhet med den nya organisationen den 1 januari 2018. Sitowise är en planerings- och konsultbyrå för hus- och infrastrukturbyggande med heltäckande service.

SITOs och SYKEs WONDER-projekt får finansiering från Europeiska Rymdorganisationen

Sito och SYKE har fått finansiering av Europeiska Rymdorganisationen (ESA) för utveckling av ett innovativt system för övervakning av vattendrag. Den tjänst som ska tas fram använder sig av nya detaljerade Sentinel-satellitdata, positionering, personlokalisering med mobila enheter och automatisk mätning av vattenkvaliteten. Systemet kommer att utgöra en del av Sitos positioneringstjänst Louhi.

En stor finländare har fötts

Sito och Wise Group har gått samman och vårt nya namn är nu SITOWISE. Sitowise är ett expertföretag inom hus- och infrastrukturbyggande och det sysselsätter 1100 personer. Under samma tak erbjuder vi våra kunder planerings-, expert- och digitaltjänster inom byggande.

Certifikatet ISO 9001 har beviljats Sitos planerings- och konsulttjänster

Sitos verksamhetssystem har 12.12.2016 beviljats ett certifikat för ledningssystem. Verksamhetssystemet uppfyller kraven enligt den nyaste standarden för ledningssystem för kvalitet SFS-EN ISO 9001:2015. Certifikatet gäller i det här skedet affärsrörelsen Planerings- och konsulttjänster. Certifikatet gäller i tre år efter det datum det beviljades.

Sito utarbetade en plan på ett resecentrum i Karis

Den av Sito utarbetade planen på ett resecentrum i Karis blev färdig i maj 2016. Raseborgs stad, Trafikverket, VR och Senatfastigheterna ville med ett gemensamt planeringsprojekt utveckla stationsområdet i Karis och på så sätt öka stadens dragningskraft i centrum av kulturobjekten i Västra Nyland.

Sito går i täten för stadsmodellering

Ett EUE-projekt förbättrade affärsmodellen, skapade en grund för en smart hantering av informationsmodeller och påskyndade lanseringen av exportdugliga digitala tjänster.

Esbo certifierar hållbarheten i Ängskulla

Ängskulla är ett av centrumen i utvecklingskorridoren för Västmetro i Esbo. Det viktiga området omfattar cirka 50 ha. För området har planerats ett nytt byggnadsbestånd på mer än 250 000 kvadratmeter våningsyta, som huvudsakligen består av bostadsbyggnader. Ängskulla centrum är det första BREEAM Communities-projektet i Esbo stad.

Sito i täten för utveckling av konsekvensbedömning

IMPERIA, Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis, är Finlands miljöcentrals (SYKE), Jyväskylä universitets, Thule-institutet vid Uleåborgs universitets, Ramboll Oy:s och Sito Oy:s gemensamma projekt, med syfte att göra MKB/SMB -processerna mer systematiska, genomskinliga och växelverkande samt att öka samarbetet och dialogen mellan aktörerna i branschen.

Vinst för Sitos grupp i Lahtis innovationstävlingen

Den omvandlingsbara stadsmöbeln Mokša är ett väl utarbetat och genomförbart förslag där det i konstruktionen eller i samband med stugan är möjligt att integrera även andra smarta tjänster t.ex. laddning, information eller en basstation, konstaterade juryn.

Resultat från Sitos kundundersökning 2016

Jämfört med fjolårets resultat har våra kunders uppfattning om Sito som serviceföretag förbättrats nästan inom alla sektorer och mätkriterier. Tack kunder, tack medarbetare på Sito!

Byggrosen till Meripaviljonki

Den flytande restaurangen Meripalvijonki i Hagnäs tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen av byggnadsnämnden i Helsingfors. Sito svarade för planeringen av grundkonstruktionen i Meripaviljonki.

Sito 40 år: Med sin tid även i fortsättningen

Stora projekt för regional utveckling, genombrott inom informationsmodelleringen i infrastrukturbranschen, nya tjänster samt internationaliseringen gör att jubilaren Sito har händerna fulla.

Sito expanderar till Norge

Förvärvet av det norska konsultbolaget Asenso As ligger i linje med Sitos tillväxtstrategi, och samtidigt får Sitos nuvarande medarbetare utmärkta möjligheter att arbeta med intressanta norska projekt.

Stadsformgivning i Kina

Sito har inlett sina första projekt gällande stadsformgivning i Kina. Föremålet för projekten är staden Changyang, som vill dra nytta av Sitos expertis och kompetens inom formgivning.

Trafiken elektrifieras i Norden

Hela Norden har identifierat elbilism som en del av framtidens trafiksystem, men utvecklingen och de satsningar som görs för att främja saken varierar från land till land. I höstas bekantade vi oss med de mål och metoder som man använder i Norge, Sverige och Danmark för att främja elektrifieringen av trafiken.

Sito med om att gestalta näthandelns inverkan i stadsregioner

Sito har varit med om att utarbeta den första omfattande utredningen om näthandelns inverkan. Näthandeln har tidigare varit föremål för flera utredningar, som har begränsats till något delområde, någon bransch eller produktgrupp. Någon tydlig, omfattande undersökning av näthandeln och dess inverkan hade inte gjorts vare sig i Finland eller någon annanstans, och därför var utredningen den första i sitt slag i så gott som hela världen.

3D City Model Hackathon blev en succé!

Sito, Aalto-universitetet och Esbo stad ordnade evenemanget 3D City Model Hackathon på Aalto Design Factory den 9–11 oktober som en del av projektet Energizing Urban Ecosystems (EUE).

Inom infrastrukturplanering är BIM redan vardag

BIM, det vill säga byggnadsinformationsmodellering, är ett oersättligt verktyg vid planering av infrastruktur. Och alla berörda parter är nöjda, allt från experterna till invånarna vid trafiklederna. Kanske vi får tack också av flygekorrarna vid riksväg 6 vid Kouvola, bara någon kommer på ett sätt att intervjua dem.

Mot en ny guldrusch

Karelian Gold Rush är en global malmprospekteringstävling öppen för alla intresserade, som arrangeras av Endomines Oy. Endomines gör all relevant forskning om den karelska guldlinjen tillgänglig för deltagarna. Sito har utarbetat en kartbaserad tjänst vid namn Louhi, som innehåller allt material för tävlingen och används av deltagarna.

MaaS är redan nära verklighet

Rörlighet som en tjänst är i Finland på väg att övergå från ett hajpstadium till verkliga utvecklingsprojekt och praxis. Ett bra exempel på det är Case Seinäjoki, som vi bekantade oss med på Sitos MaaS-seminariet i början av juni.

MaaS förverkligas först i Seinäjoki?

MaaS (rörlighet som en tjänst) framskrider med fart mot konkret pilotering i Seinäjoki. Bakgrundsstöd till piloteringen och i större omfattning till persontrafiken ger de ugnsfärska nedteckningarna i regeringsprogrammet.

Stadsmodellen är ett digitalt användargränssnitt för en smart stad

Esbo stad och Sito Oy med samarbetsparter söker pionjärskap i RYM Oy:s EUE-program gällande digitalisering av stadsplanering och -byggnad. En viktig lösning är en stadsmodell i nära anslutning till stadens processer, som möjliggör en verklig och mångsidig kommunikation.

Från positionskarta till 3D-stadsmodell

Sito-anställda Oskari Liukkonens diplomarbete ”Kuntien paikkatiedon polku kantakartasta 3D-kaupunkimalliin” ingår i Kommunförbundets och BuildingSmarts 3D-stadsmodellprojekt (KM3D). Arbetet resulterade i en anvisning för kommunerna om hur man går från positionskarta till stadsmodell.

Sito och Suomen Hankintajuristit i samarbete

Ett samarbetsavtal om tillhandahållande av sakkunnigtjänster undertecknades 29.4.2015 mellan Sito Oy och Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, som är specialiserade på offentlig upphandling och avtal.

Paketet med gruvtjänster klart

Sito har djup kännedom om gruvverksamhet och gruvprocesser samt sakkunskap inom projektledning. När det söks experter till uppgifter som kräver sakkunskap inom gruvindustrin har Sito den sakkunskap som krävs.

Elcykel ett alternativ till bil för korta resor

Den flexibla och lättanvända elcykeln har många fördelar. Trots att den är välkänd i många länder har den ännu inte blivit vanlig i Finland. Eftersom cykling, även elcykling, representerar smarta och hållbara transportsätt önskar Trafikverket och Trafi tillsammans främja användning av elcykel i Finland. Åtgärder för att främja elassisterad cykling presenteras i en aktuell rapport.

I Joensuu cyklar man året runt

I Joensuu tar man sig fram genom att gå och cykla. Staden har större möjligheter att ta sig fram till fots eller med cykel än landet i genomsnitt, och valdes till årets cykelkommun år 2014. Motiveringen för priser var stadens målinriktade utveckling av cykelförhållandena och ambitiösa inställning till att främja cykling. Sito har under årens lopp deltagit i flera projekt i syfte att utveckla cyklingen i Joensuu.

Schaktmassa en möjlighet istället för ett problem

Helsingfors kan spara upp till hudratals miljoner euro genom att minska mängden schaktmassa och använda denna på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med utvecklingsprogrammet för schaktmassa som blev klart förra året.  

Hur används och utvecklas friluftsområdena i framtiden?

Vid Sito utarbetades under 2014 utvecklingsplaner för friluftsområden i Helsingfors stads ägo för på västra sidan av Helsingfors kommungräns. I planeringen beaktades användarna, idrottsverket samt serviceleverantörerna. Planer utarbetades för Rönnskär, Fagerö, Karjakaivo, Pirttibacka, Luk, Vaakkoi och Salmi. I dag kan man bl.a. göra utflykter, cykla, skida, åka båt, tälta och campa på dessa friluftsområden.

Sito deltar i det sista E18-motorvägsavsnittet

Trafikverket har fattat ett beslut om tjänsteleverantör för E18-motorvägen mellan Fredrikshamn och Vaalimaa som förverkligas med livscykelmodell. Sammanslutningen mellan Meridiam Infrastructuren och YIT Rakennus Oy valdes som tjänsteleverantör.  

Infrastrukturplanering på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavia har valt Sito till planerare av infrastrukturen för Helsingfors-Vanda flygplats. Under kommande år utvecklar Finavia flygplatsens infrastruktur enormt när Helsingfors-Vanda förbereder sig för att utöka kapaciteten för transfertrafik.

Sito planerar Västmetrons fortsättning

Sito medverkar i planeringen av Västmetrons fortsättning från Mattby till Sökö. Denna sträcka omfattar 3 metrostationer och över 4 kilometer järnvägstunnel.

Sito medverkar i planeringen av världens bästa barnsjukhus

På Mejlans sjukhusområde invid Stenbäcksgatan byggs ett nytt barnsjukhus. Projektets byggherre är Fastighets AB Nya Barnsjukhuset och SRV är KVR-entreprenör. Sito svarar för den bergtekniska planeringen och trafikplaneringen.

Rörlighet som en tjänst?

Hur vi rör oss kan förändras redan inom en när framtid – kanske mer än vi kan föreställa oss. Rörlighet som en tjänst öppnar nya möjligheter. Titta här >>

Innovativa nyheter och de nyaste trenderna från Europa

I år har fem studieresor ordnats och vi har tillsammans med våra kunder och samarbetspartners bekantas oss mångsidigt med bl.a. stadsplanering, affärsprojekt, trender inom boende och med vägtunnlar runt om i Europa.

Konst i vår omgivning

Konsten har en betydande plats i den byggda miljön. Den gläder, överraskar och underhåller. Miljökonsten ger nya områden en identitet och kanske till och med förhindrar klotter.

Stadsmodellen kommer med stormsteg

Vandas byggnadsövervakning vill mer omfattande än tidigare utnyttja planeringsfasens digitala informationsmodelleringsuppgifter för att effektivera sin verksamhet och för att förbättra kvaliteten på byggandet. Sito genomförde en 4D-stadsmodell över området Kivistö åt Vanda.

Sito deltog i årets bygge 2014

Grundrenoveringen av Nationalbiblioteket valdes till Årets bygge 2014. En expertjury inkallad av Rakennuslehti gjorde valet. Sito har ansvarat för projektets grundkonstruktionsplanering.

Mot Norge

Sito siktar enligt sin strategi mot internationella marknader där de primära målområdena är Norge, Sverige och Kina. Sito har just knutit ett ramavtal med en norsk kund.

Stenhjärtat slår i Uleåborg

I Uleåborgs centrum byggs en ny underjordisk parkeringsanläggning vid namn Kivisydän (Stenhjärtat). Samtidigt flyttas en del av service- och utkörningstrafiken i centrumområdet under jorden. Byggherre för projektet är Oulun Pysäköinti Oy, och som entreprenör med totalansvar fungerar Lemminkäinen Infra Oy. Sito Oy ansvarar för projektets huvud-, bergstruktur- och trafikplanering samt för arkitektplaneringen av de underjordiska bergrummen.

Sito planerar kvartersområdena i Sumparn och Capella

Planeringen av gatu- och kommunaltekniken samt broarna och strandkonstruktionerna i Sumparns och Capellas kvarter har inletts på uppdrag av byggnadskontoret vid Helsingfors stad. Sito har valts till planerare av dessa områden.

Sito visar vägen

Användarorienterad planering och utformning av tjänster ingår i Sitos tjänster. Högklassig utformning av möbler, inventarier, anordningar, vägledning och tjänster i den offentliga miljön beaktar olika användargrupper och deras behov. Sito har genomfört projekt inom vägledning och dess utveckling bland annat för Helsingfors och Esbo städer.

Dagvattenseminarium kallade samman experterna i branschen

Över 60 representanter för olika kommuner och intressentgrupper som ville höra om dagvattenplanering tog del i seminariet som ordnades i Sito-huset 19.8.2014. På programmet stod presentationer av gästande toppexperter och informationsinslag av Sitos egna experter.

LED-tavlor – tillståndsanvisningar för Uleåborgs stad

Annonsörer har börjar ställa stora och mycket ljusstarka LED-reklamtavlor i tätorter och längs vägar. De söker tillstånd för LED-tavlor just på sådana platser där tavlor av detta slag inte borde ställas. Annonsörerna är särskilt intresserade av livligt trafikerade anslutningar till huvudleder som ofta är trafikljusstyrda. Oron för LED-tavlornas effekter på trafiksäkerheten är befogad. Sito har uppdaterat tillståndsanvisningen för placeringen av landsvägsreklam på Uleåborgs stads område.