abstractright abstractright
Nyheter

Sito går i täten för stadsmodellering

Ett EUE-projekt förbättrade affärsmodellen, skapade en grund för en smart hantering av informationsmodeller och påskyndade lanseringen av exportdugliga digitala tjänster.

Vilket EUE-projekt var det fråga om?

Ett fyraårigt, av RYM Oy koordinerat EUE-forskningsprojekt, Energizing Urban Ecosystems, samlade forskningsinstitut och företag i Esbo för utvecklande av nya koncept för stadens utveckling. Sito deltog i projektet med en stark insats 2014–2016, som gick ut på att tillsammans med andra parter i konsortiet undersöka och genomföra en pilotstudie av allt från det tekniska underlaget, informationsströmmarna och hanteringen av informationsmodeller, till flera exportdugliga tjänstekoncept för olika processer inom stadsutvecklingen och den växelverkan som ingår i dem.

När processerna för byggande av infrastruktur och stadsutveckling digitaliseras med fart, kommer 3d-modeller som fortlöpande uppdateras att bilda kärnan i informationshanteringen av den byggda miljön. Detta blir möjligt i det skede då viktiga myndighetsprocesser (bl.a. stadsplanering, byggnadsövervakning, byggande, underhåll, brand- och räddningsväsende osv.) kan integreras i en informationsmodell, som kan kallas för en stadsmodell.

I EUE-projektet simulerades information och informationsflöden som behövs i olika processer och av olika användare samt skapades en lösning för informationshantering som stöder dessa. Hanteringen av modellerna infördes som en del av Sitos Louhi-tjänst, genom vilken t.ex. kommunerna i fortsättningen kan hantera och dela på informationsmodeller för egna projekt och annat material som en del av Louhi Kommunservern. I projektet gjordes även en pilotstudie av anslutande av informationsmodeller för städer som en del av Lantmäteriverkets riksomfattande terrängdatabas.

Ny växelverkan som stöd för stadsplanering

eue-rie-picture-some-wallNär informationshanteringen är i skick, och aktuell information alltid finns att tillgå, är det meningsfullt att genomföra applikationer. Tillsammans med Esbo stad, Elisa och Aalto Universitetsfastigheter har Sito genomfört en vägg för sociala medier (Some-seinä), där i en av Sito genomförd 3D-stadsmodell uppdateras meddelanden från Elisas vägg för sociala medier (Twitter, Facebook, diskussionsspalter).

Meddelandena visas i 3d-modellen och de fästs vid olika objekt och ämnen. Väggen för sociala medier kan användas under planering, byggande och användning, t.ex. för att berika växelverkan mellan invånartillställningar, för information om tillfälliga arrangemang eller för observation av problem, för att lyfta fram förbättringsförslag under användningen eller för att förutse tysta signaler.

Belysningssimulator – en unik exportprodukt

2016_Infran_digitaaliset_palvelut_1400x800Ett annat genombrott var en belysningssimulator som genomfördes för Esbo stad och Aalto Universitetsfastigheter, där man kan utnyttja visuella och i realtid fungerande verktyg i anslutning till belysning i olika projekt för stadsplanering.

Som testmiljö användes Esbo stadsmodell, som kompletterades med den nya Väre-campusbyggnaden, miljöplaner och Spårjokerlinjen. I modellen kan också laddas ner IES-filer och belysningsmodeller från olika belysningstillverkare. Användaren kan fastställa avståndet, höjden och ljusets riktning på belysningsanordningarna samt byta ljusvärde. För modellen har dessutom utvecklats en funktion för s.k. intelligent belysning, energiberäkning och simulation av järnvägstrafiken. Applikationen är också globalt sett unik, och den marknadsförs redan aktivt till flera europeiska städer.

Mer information: http://vrs3d.sito.fi

3d City Model Hackathon

Logo_Hackathon_1400x800I oktober 2015 arrangerades på åtgärd av Sito, Aalto Universitetet och Esbo stad ”3d City Model Hackathon” under ett veckoslut. I Hackathon kopplade man ihop företag i olika branscher med studerande i olika skeden av studierna för vilka första demonstrerades hur en tredimensionell stadsmodell kan fungera som utvecklingsgrund för olika applikationer och digitala tjänster. Målet var att med hjälp av en stadsmodell och data som hänför sig till stadsmiljön komma på fräscha idéer för utnyttjande av dessa. Resultatet blev nio konkreta förslag till applikationer för Otnäsområdet, vilka ledde till vidareutveckling i form av till exempel väggen för sociala medier. Genom att simulera ett öppet utvecklingsunderlag visade evenemanget vad olika aktörer (offentliga sektorn, företag och studerande) kan åstadkomma gemensamt. Hackathon är i sig en exportprodukt, som Sito jämte partner redan aktivt håller på att marknadsföra till flera länder i Europa.

Video och information om Hackathon: https://www.youtube.com och www.3dcitymodelhackathon.com

Beredskapen bör ökas – på alla nivåer

För att fler liknande framgångshistorier ska kunna uppkomma, och för att kunna dra nytta av informationsmodelleringen i vardagen, bör beredskapen och förståelsen ökas på alla nivåer. Sito har därför utvecklat Sito Akademi och ett utbildningsutbud för kunderna, för vilket redogörs närmare 1.9.2016 på temadagen ”Bästa praxis vid informationsmodellering av infrastruktur”. Välkommen för närmare information och diskussion.

Sito har som mission att erbjuda heltäckande informationshantering för infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt, koordinering av informationsmodeller, modeller för källinformation, kombination och presentation, samt att utveckla processerna för städer och ägare av infrastrukturen så att de genom effektiv användning av informationsmodeller blir märkbart effektivare. Vi fortsätter produktifieringen av EUE-utvecklingsarbetet, och vi lanserar flera nya tjänster redan under 2016. Vi är på väg mot en kraftig digitalisering av utvecklandet av infrastruktur och städer – och vi vill göra det i intensivt samarbete med våra kunder!

 

Mer information:
Kari Tuukkanen,
Jarkko Männistö

Video på resultaten av EUE-projektet: https://youtu.be/z-Lz6EgCjrc  (5 min)

Trailer från videon: https://youtu.be/rB1r3LLaoFY  (45 sek)

Läs mer om projektet Energizing Urban Ecosystems http://rym.fi/program/energizing-urban-ecosystems-eue/