abstractright abstractright
Nyheter

Lappset Group Oy:s stipendium tilldelades Sitos Jenny Asanti

Jenny Asanti på Sito har tilldelats Lappset Group Oy:s stipendium för sitt diplomarbete A Design Manual for Resilient School Grounds.

Asantis diplomarbete är en guide för planering av skolmiljöer i kris- och utvecklingsområden. Arbetet är utfört i samarbete med Kyrkans utlandshjälp. Valet av Asantis diplomarbete motiverades med att arbetet är intresseväckande, har en humanitär approach och är övertygande skrivet, samt ger nya perspektiv på landskapsarkitektur i en internationell kontext. Guiden är lättläst och tydligt illustrerad. Arbetet presenterar på ett tydligt sätt betydelsen av skolgårdar som förmedlare av information om miljömedvetenhet och hållbar verksamhet i samfund drabbade av en katastrof.

Ett starkt intresse för att kombinera humanitärt arbete och landskapsarkitektur

– Bakom valet av ämne för diplomarbetet ligger mitt eget starka intresse för humanitärt arbete och möjligheterna att kombinera landskapsarkitektur med detta. Jag ville inte jobba helt ensam utan inledde den långa processen med att hitta en lämplig ”samarbetspartner”. Jag hade tur då jag efter flera försök och träffar träffade den ansvarige arkitekten för skolbyggande på Kyrkans utlandshjälp som blev eld och lågor över projektet, berättar Jenny Asanti.

Britfälliga riktlinjer för skolmiljöer utomhus

– Under arbetets gång utkristalliserades två viktiga teman. Som en överraskning även för mig själv framkom att riktlinjer och minimistandarder för skolors utomhusmiljöer är bristfälliga eller så gott som saknas helt. Planering och bygge av skolbyggnader styrs ofta av flera olika standarder, manualer och riktlinjer, och nya sådana publiceras årligen. Man uppmärksammar byggnadernas katastroftålighet och säkerhet samt i allt högre grad trivsamhet, men glömmer bort utomhusmiljöerna. Situationen är så dålig att den var motiverad att väljas som just tema för avhandlingen, och mycket mer behöver skrivas om ämnet än mitt arbete, säger Jenny.

– En annan viktigt upptäckt var skolans betydelse för hela samfundet. Skolan är en utmärkt miljö för att få kontakt med samfundet som helhet och en effektiv kanal för att förmedla kunskap och färdigheter. Det som barnen lär sig i skolan om bl.a. växtlighet och hantering av regnvatten bär de med sig hem och kan förmedla i samfundet. Skolgården ska både vara en trygg och trivsam lekplats och en inlärningsmiljö, fortsätter Jenny.

Ett viktigt och aktuellt ämne motiverade

– Det mest givande med arbetet var det engagerande ämne. Det har varit roligt att arbeta långt in på natten med ett såhär intressant ämne. Temat visade sig vara allt mer viktig ju längre arbetet framskred, berättar Jenny.

Det mest utmanande var av naturliga skäl att göra arbetet enhetligt. Temat är stort och utmanande, samtidigt som det finns begränsat med information. En utmaning har även varit att behandla temat på ett tillräckligt konkret sätt, men samtidigt på en tillräckligt allmän nivå för att planeringsprinciperna ska kunna tillämpas på så olika objekt och projekt som möjligt.

Det bästa var att lyfta fram ämnet

– Ett erkännande av detta slag känns givetvis bra efter det tuffa jobbet, men det allra bästa är absolut att lyfta fram ämnet. Jag tror att detta erkännande framför allt är tack vare mitt val av ämne.  Mitt diplomarbete är en ny vinkling och ett bevis för att det finns mycket att hämta inom landskapsarkitekturen även på detta område. I och med stipendiet har arbetet nått en större publik och jag hoppas att intresset för ämnet väcks senast nu, säger Jenny.

Lappset Group Oy beviljar årligen ett stipendium till det bästa diplomarbetet inom landskapsarkitektur.