abstractright abstractright
Nyheter

Hur används och utvecklas friluftsområdena i framtiden?

Vid Sito utarbetades under 2014 utvecklingsplaner för friluftsområden i Helsingfors stads ägo för på västra sidan av Helsingfors kommungräns. I planeringen beaktades användarna, idrottsverket samt serviceleverantörerna. Planer utarbetades för Rönnskär, Fagerö, Karjakaivo, Pirttibacka, Luk, Vaakkoi och Salmi. I dag kan man bl.a. göra utflykter, cykla, skida, åka båt, tälta och campa på dessa friluftsområden.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga friluftsområden för stadens invånare. ”Med den aktuella utredningen önskade vi skapa en helhetsmässig bild av dagsläget för de västra friluftsområdena samt enhetliga riktlinjer för framtida utveckling över enhetsgränserna. Vi önskade även kartlägga samarbetspartnernas åsikter om utvecklingen av områdena, eftersom vi befinner oss på grannkommunernas områden även om de är i Helsingfors ägo” säger Antti Salaterä, planeringschef för den tekniska enheten på idrottsverket.

I arbetet utvecklades nya verksamhetskoncept som bättre motsvarar dagens trender och framtida trender. Man önskar rikta in resurserna enligt användarnas behov på ett ekonomiskt hållbart sätt. För användarna är det viktigaste att de grundläggande funktionerna fungerar. Användarna är även villiga att betala för friluftstjänster, vilket möjliggör företagsverksamhet på friluftsområdena. Enligt Antti Salaterä funderade man under arbetet konstruktivt på vad man bör göra själv och vad man kan ”lägga ut”.

Efterfrågan på friluftsområden kommer att existera även i framtiden, då naturen och havet enligt flera undersökningar är viktiga för helsingforsborna. Man är även mycket stolta över havet och naturen. Man tillbringar gärna tid ute i naturen, och visar stolt upp skärgården och havet för gäster. ”Friluftsområdena till lands och i skärgården är viktiga för stadens invånare”, berättar Sitos projektchef Jenni Lautso. Under arbetets gång identifierades de fyra viktigaste användarprofilerna: motionären, naturmänniskan, livsnjutaren och äventyraren. ”Användarprofilerna gav ett nytt perspektiv på utvecklingen av områdena”, konstaterar Antti Salaterä. Utvecklingsförslagen innefattar bl.a. att förbättra tillgänglighet med kollektivtrafik, information om evenemang och tjänster, nya idéer för aktiviteter samt mer mångsidiga grundläggande tjänster, så som rutter. ”Med hjälp av olika tjänster kan man i framtiden skapa nytt innehåll för användningen av områdena, och öka kännedomen om områdena eftersom inte ens helsingforsborna själva känner till att vi har tillgång till så här fina friluftsområden och potential att utveckla dessa”, fortsätter Salaterä.

En arbetsgrupp bestående av experter på Sito från flera olika branscher deltog i arbetet, bl.a. arkitekter, en landskapsarkitekt, en formgivare, en kommunikationsexpert samt en sociolog. För utarbetandet av de framtida verksamhetsmodellerna svarade konsulteringen av infrastrukturledning på Sito.

Mer information ges av projektchef Jenni Lautso (arkitekt SAFA YKS410).