abstractright abstractright
Nyheter

Rörlighet som en tjänst?

Hur vi rör oss kan förändras redan inom en när framtid – kanske mer än vi kan föreställa oss. Rörlighet som en tjänst öppnar nya möjligheter. Titta här >>

Intelligent trafik och rörlighet som en tjänst gör vår vardag bekvämare, enklare, bekymmersfriare och mer ekologisk.

Om det för ett år sedan verkade vara ett främmande koncept att rörligheten kunde vara en tjänst, så är läget idag ett annat. Det har blivit nästa stora hit. Helsingfors tjänst KutsuPlus har fått en välförtjänt uppmärksamhet. Tidningen Foreign Policy lyfte diplomingenjör Sonja Heikkilä på Helsingfors stadsplaneringsverk till en av världens hundra viktigaste tänkare. Heikkilä tror att man kan göra bruket av privata bilar vettigare om rörligheten som tjänst bara fungerar tillräckligt smidigt och enkelt, via en app.

Ny affärsverksamhet och nya yrken

Rörlighet som en tjänst och den smarta trafikens lösningar kunde vara Finlands nästa exporttrumf. Vi kunde utveckla en ny typ av affärsverksamhet och exportera den ut i världen. Tiden börjar vara mogen. Utvecklingen av teknologin har kommit tillräckligt långt och det börjar födas efterfrågan. Urbaniseringen och klimatförändringen främjar en förändring av trafikkulturen.

Man rent av förväntar sig innovationer av oss. – Finland anses redan nu vara en pionjär i utvecklandet av tjänster för rörlighet och Finland har väckt även internationella företags intresse som ett laboratorium för dessa tjänster, skryter Petri Launonen, Sitos branschchef för trafik- och logistikbranschen.

– Finland har profilerat sig som en kuvös för startupföretag och vi har som bekant många positiva innovationsaktiviteter. Nu behövs smidigare finansieringslösningar för att föra innovationerna vidare, säger överdirektör Mia Nykopp på Trafi.

Finland är ett bra laboratorium för olika pilotprojekt eftersom vårt land har både den tätt befolkade huvudstadsregionen och glest bebyggda trakter bortom långa bilfärder. Viljan att experimentera är stark. Behoven och utmaningarna skiljer sig åt bland regionerna så det behövs många olika lösningar. Nya tjänster planeras tillsammans med kunderna, samarbetspartnerna och till exempel med It-företag och startups.

Trafiken kommer alltid att förnyas mycket kraftigt och det förutsätter en ny typ av kunskapsprofil: – Vi behöver kraftigare arkitekturkunnande, data- och digi-evangelister, tjänstedesign, transportkunskaper och miljöteknologikunnande. Detta kommer även att skapa nya yrken, säger Mia Nykopp. – Till exempel utbildas i framtiden piloter för obemannade luftfarkoster och algoritmexperter för den automatiska trafiken.

Information för användning av alla

Rörlighet som en tjänst kan inte utvecklas av en enskild instans. Det behövs mycket samarbete och projekt som stöder varandra. I Tekes gemensamma program kläcks idéer om nya tjänster inte bara för människornas rörlighet utan även för varor och information över längre sträckor och i den lokala trafiken. Informations- och servicesystemet för intelligent trafik skapas för första gången i världen som ett öppet ekosystem.

Det behövs mycket information för att bygga nya tjänster, och enligt Petri Launonen finns denna information redan, men den är utspridd och svår att använda. Informationen måste kunna samlas in och analyseras som öppen data för att göra det möjligt att utveckla tjänsterna kring den, berättar han. Utvecklingen av tjänsterna hänger i hög grad på marknaderna, så utvecklingsplattformen måste fås i skick, fortsätter han.

– Sitos datatjänst samlar ihop information från olika källor till ett ställe där alla kan utnyttja den. Målet är att vara med och tillsammans med andra aktörer och kunder skapa en öppen innovationsmiljö där till exempel trafikuppgifterna kan användas av nya serviceutvecklare. Trafikens lägesbild i realtid främjar en intelligent och effektiv användning av trafiksystemet och gör det möjligt för nya trafiktjänster att uppstå, berättar biträdande avdelningschef Noora Salonen.

Alla har ett uppdrag

Att utveckla marknaden för rörlighet som en tjänst förutsätter en insats av alla. Alla ska dra i samma riktning. Varje part spelar sin roll. – Det är ett teamspel. Utgångsläget skapas tillsammans: Informationskapitalet, gränssnitten mellan aktörerna, de gemensamma spelreglerna och en positiv iver att sätta igång. Trafi är trafikens myndighet och har i uppdrag att se till att de gränssnitt som behövs för aktörerna, för teknologin och för informationsöverföringen existerar och är öppet definierade och utförda, Trafi ska även se till att tilliten till informationen bevaras så att medborgarna vågar anamma tjänsterna, summerar Mia Nykopp.

Myndighetens roll som möjliggörare och effektiverare av verksamheten betonas även av expert Asta Tuominen på Trafikverkets enhet för rörlighetens tjänster och smart trafik. – Visst måste myndigheterna också stöda serviceutvecklingen i startskedet. Ett gott exempel på detta är projektet Liikennelabra.

En stor grupp serviceproducenter spelar rollen som innovatörer för nya tjänster och utvecklare av affärsverksamheten.

Här redan idag

I själva verket är rörlighet som en tjänst inte någon sak som ligger långt i framtiden. Många tjänster som gör finländarnas resor enklare har redan utvecklats och tagits i bruk. Asta Tuominen nämner som gott exempel den kollektiva trafikens navigationsapplikationer som baserar sig på information om trafiken i realtid. – De största reformerna i trafiksystemet kräver en längre tid, många innovationer har ännu inte skapats, men mycket arbete som gör det enklare att röra på sig kan göras redan idag, påpekar Asta Tuominen.

Mia Nykopp påpekar att vi alla kan bidra. – Optimeringen av hör människorna rör på sig i vardagen står i centrum. Detta spelar en viktig roll i allas våra liv och att förändra vardagsrörlighetens kultur är en stor utmaning. Helheten som består av små delar är svår att uppfatta. Jag skulle därför villa uppmuntra var och en av oss att göra en liten loggboksövning, i till exempel en vecka, om alla sätt vi rört på oss och att skriva in eurosummorna också. Efter detta ser du träden för skogen och du ser dina rutiner och kan fundera på om du borde optimera, alltså utveckla, något.

Text: Dakota Lavento