abstractright abstractright
Nyheter

InfraBIM – med hjälp av utvecklingsprojekt till ett vardagligt verktyg

Informationsmodelleringen har snabbt tagits i bruk i husbyggandet men även i områdes- och infraprojekt av alla storlekar. Sito har aktivt deltagit i utvecklingen av infrastrukturens informationsmodellering.

Bild: Farleder planerade med hjälp av informationsmodeller

Hela saken kristalliseras egentligen i lärdomsprovet med rubriken ”Tietomallipohjaisen suunnittelun jalkauttaminen” (på svenska: Att ge informationsmodellbaserad planering fotfäste) gjort av Liisa Kemppainen vid Yrkeshögskolan Metropolias BIM-utbildnings utvecklingsprojekt. Kemppainen arbetar idag på Sitos Vägplaneringsavdelning. Sloganen för lärdomsprovet var: Man ska planera genom modellering, inte modellera planer.

Kan man säga det bättre?

Förutom Liisa Kemppainen deltog fyra andra Sito-anställda i samma utbildning. Sammanlagt 60 deltagare lärde sig informationsmodellering under kursen. Informationsmodellering är nu uppe på tapeten även i infrabranschen. Inom husbyggandet börjar det redan vara vardag.

Informationsmodelleringskunnandet har spridit sig i Finland kanske till och med snabbare än man förväntat.

Särskilt de unga planerarnas generation som växt upp med datateknik i sin barn- och ungdom har anammat informationsmodelleringen. Genom utbildningen har användningen spridit sig från arkitekt- och byggnadsplaneringen även till husteknikplaneringen och gör samarbetet mellan olika planerare till ett vardagligt jobb.

Kunskapen och kunnandet har ökat med fart. – När InfraFINBIM-projektet inleddes år 2010 viste kanske 10 – 20 personer inom branschen vad BIM är. Nu använder 400-500 proffs informationsmodellering i sitt dagliga arbete, bekräftar ledande konsult Juha Liukas.

Snabbare ibruktagande med projekt

Juha Liukas är även Sitos ledande expert på informationsmodellering inom infra, så om någon vet så är det han. Han har varit med och påskyndat informationsmodelleringens genombrott i infrabranschen genom att delta i InfraFINBIM-arbetspaketet som hänger ihop med den byggda omgivningens toppaktör RYM Oy:s PRE-program (Built Environment Process Re-engineering). I paketet utvecklades bl.a. InfraBIM-nomenklaturen och modelleringsinstruktioner. Juha Liukas fortsätter arbetet som ordförande för bSF Infra-branschgruppen. Branschgruppens uppgift är att förädla resultaten ända till ibruktagande.

BuildingSMART Finland är ett samarbetsforum för den finländska fastighets- och infrabranschen där ägarna och en omfattande grupp planerare, entreprenörer, programhus, universitet och högskolor och andra företag inom byggbranschen deltar. Forumets avsikt är att sprida information om informationsmodellering och stöda deltagarna i ibruktagandet av informationsmodelleringsbaserade processer.

Målsättningen är att med hjälp av informationsmodellering och utvecklandet av datahanteringen inte bara ge infrabranschen ett lyft utan höja hela Finland till nya höjder med hjälp av ökad produktivitet och konkurrenskraft innan år 2025. Målsättningen är tuff men det föder resultat. Som resultat av InfraFINBIM har man redan fått tillstånd Allmänna inframodelleringsinstrukioner YIV2014.

Kunniga kunder

Snabbheten hos informationsmodelleringens genombrott inom infrabranschen har framför allt påverkats av kunniga kunder: – Ett stort steg i befästandet av informationsmodelleringen togs i början av maj då Trafikverket började förutsätta användningen av utgångsuppgiftsmodellen som utvecklats inom Infra FINBIM-projektet och dataöverföringsformatet Inframodel3 (IM3) i alla projekt som inletts från och med början av maj, påpekar Juha Liukas.

Inframodel är ett öppet format som utvecklats för överföringen av infrauppgifter i Finland och som baserar sig på den internationella standarden LandXML.

Även alla större städer kommer att förutsätta att IM3 används.

Ett viktigt verktyg på Sito

För många yrkesmänniskor för BIM tankarna först till fina och illustrerande 3D-bilder som snurrar på datorn. – Man måste komma ihåg att informationsmodellering även är informationshantering och inte bara 3D-modeller, skrattar Liisa Kemppainen.

Sito har velat vara en föregångare i att utveckla informationsmodelleringen till ett vardagligt verktyg för all planering. Informationsmodellbaserade CityCad som utvecklats av Sito för att planera trafikleder och deras infrastruktur gör det bl.a. möjligt att utföra en enkel mängdberäkning, en snabb jämförelse av olika alternativ, att smart illustrera planeringsuppgifterna, att producera modeller för maskinstyrning och en flexibel förädling till t.ex. presentationsmodeller.

Informationshantering är en mycket viktig del av informationsmodelleringen. Att samla in projektens källuppgifter från många olika källor på traditionellt sätt är en långsam syssla. I Sito har man redan bearbetat många uppgifter som beskriver projektets nuläge i harmoniserad form alltså som bearbetade till en form som stöder informationsmodellering, och det börjar vara bekant att göra dessa. Sitos Aino-tjänst för geografisk information Aino tjänsten Louhi som utnyttjar geografisk information har nöjt tagits emot av kunderna.

Att det blir enklare och snabbare att samla in källuppgifterna för dessa projekt i den byggda miljön påverkar ett smidigt genomförande av projekt i alla storlekar. Med hjälp av uppdaterade källuppgifter kan man t.ex. undvika att kablar går av i samband med grävarbeten.

Det finns jobb

Det finns jobb att göra både inom den allmänna utvecklingen av infrabranschens informationsmodellering och att göra dem till en vardaglig del av planerings- och byggarbetet. Av Juha Liukas och Liisa Kemppainens iver att döma tar det inte länge innan åtminstone alla experter på Sito även är BIM-experter.

Text: Dakota Lavento