abstractright abstractright
Nyheter

Medverkar i utvecklingen av spårtrafikens framtid

Snabb, bekväm, behändig, miljövänlig. Spårtrafiken har en fin framtid och Sito vill allt kraftigare medverka till dess utveckling.

Foto: Jussi Nykänen, Sito

JärvinenDI Laura Järvinen är Sitos nya branschledare för verksamhetsområdet banor och konstruktioner. Hon är ingalunda en dununge i branschen, utan har senast samlat erfarenhet bland annat i den utmanande uppgiften som planeringschef för VRTracks expertgrupp och före det som överinspektör hos Banförvaltningscentralen. Hon övergick till Sito i mitten av november 2014 och berättar att hon trivs ypperligt bland verksamhetsområdets cirka 72 experter.

Lauras entusiasm både syns och hörs. Järnvägstrafik och tåg har alltid gått i blodet.

Ångloks- och dieselmotorvagnsromantiken är för de flesta redan förgången tid, men spårtrafikens betydelse blir däremot allt viktigare i framtiden. Både när det gäller förflyttning av människor och gods är spårtrafikens fina konkurrenssituation i förhållande till landsvägstrafiken väldigt viktig med tanke på miljön.

Förbättring eller upprätthållande av konkurrenssituationen är ingen självklarhet, men inte ens stora utmaningar får Laura Järvinen att vaja till. – Det är väldigt komplicerat att planera en fungerande spårtrafik. Verksamhetsomgivningen förändras och blir mångsidigare hela tiden och kraven uppdateras. Spårtrafiken är en del av det föränderliga samhället och dess struktur samt den föränderliga trafikmiljön. Man ska inte bara anpassa sig till förändringen, utan man ska också kunna utnyttja och förutsäga den.

Allt förändras

Människornas sätt att ta sig fram förändras. Det är få som anser sig vara endast bilist, bussanvändare eller tågresenär. Människan vill behändigt ta sig från punkt A till punkt B och senare till punkt C och kanske till D, med olika medel. Hon bryr sig egentligen inte hur, så länge som resan går behändigt, bekvämt och hon är i tid.

Tågstationerna förändras. Numera är de moderna knutpunkter i trafiken, affärs- och nöjescentrum, som dagligen samlar tusentals stadsbor och passerande. Nya stationer kan också ligga under jord. De utmaningar som den finländska berggrunden ställer på underjordiskt byggande förutsätter att både geologer, planerare och markanläggare har erfarenhet och yrkeskunskap samt nerver av stål – förmåga att lösa problem av många slag även under byggtiden.

I framtiden blir boendet blir allt mer koncentrerat längs spåret. Man måste kunna skydda invånarna från de störningar som järnvägstrafiken medför, som vibrationer och buller. Trots det måste det vara tryggt och trivsamt att röra sig i närheten av järnvägen även när det är mörkt.

Det är inte alltid så lätt att passa ihop klimatförändringar och teknisk utveckling. Tillförlitligheten hos de snabba tågen, trafiksäkerhet och att hålla tidtabellerna under de vintriga förhållandena i norr är ibland en utmanande ekvation, som det krävs många experter för att lösa.

Lång erfarenhet

Sito har redan över 35 års erfarenhet av att planera banprojekt. Sitos banexperter har medverkat i uppgörandet av bland annat Anvisningen för planering av banor B20 och Miljöanvisning för banhållning för Banförvaltningscentralen och Trafikverket samt medverkat till att utveckla säkerheten på arbetsplatsen för järnvägen. De har bland annat satt sin prägel på trafikplaneringen och behovskartläggningen av spårtrafiken, utredningar om person- och godstrafik, projektbedömning och bedömningar av miljöeffekter.

Sito har under årens lopp medverkat i många stora, strategiska banprojekt, som banprojektet i Österbotten och Böle-Riihimäki-projektet, direktbaneprojektet i Lahtis och avsnittet mellan Helsingfors och Böle på stadsbanan till Alberga. Ringbanan är under uppbyggnad och beslut väntas om Pisarabanan.

Komplett tjänstepalett

– Under några decennier har vi på Sito utvecklats till mångkunniga inom infrastrukturprojekt. I sin nuvarande form täcker våra tjänster redan alla delmoment inom planering och även kompetens inom specialområden samt allt från förhandsutredningar till byggplanering och övervakning på arbetsplatsen under hela projektets livslopp. Det är fint att kunna erbjuda kunderna en komplett tjänstepalett och inte enbart optimering av delar i projektet, säger Laura Järvinen belåtet.

Till tjänstepaletten för Sitos verksamhetsområde banor och konstruktioner hör även sådana sektorer som förutsätter specialkompetens, som till exempel säkerställande av projektets överensstämmelse och godtagbarhet, planering av ibruktagande, schemaläggning, uppföljning och myndighetsärenden samt allehanda utredningar som hänför sig till järnvägsteknik. Även frågor som gäller tryggande av spårtrafikens säkerhet, som tryggande av säkerheten för trafiken, riskhantering av projekten och tryggande av säkerhet under olika skeden i livsloppet, järnvägstunnlarnas säkerhet samt säkerhetsanordningar och ERTMS, hör också till Sitos kompetensområden. – Att tryggt ha kontroll över byggande på och invid järnvägarna kommer att vara allt viktigare i södra Finland i framtiden, eftersom tillgången på mark längs järnvägen är begränsad, påpekar Laura Järvinen.

Text: Dakota Lavento