abstractright abstractright
Nyheter

LED-tavlor – tillståndsanvisningar för Uleåborgs stad

Annonsörer har börjar ställa stora och mycket ljusstarka LED-reklamtavlor i tätorter och längs vägar. De söker tillstånd för LED-tavlor just på sådana platser där tavlor av detta slag inte borde ställas. Annonsörerna är särskilt intresserade av livligt trafikerade anslutningar till huvudleder som ofta är trafikljusstyrda. Oron för LED-tavlornas effekter på trafiksäkerheten är befogad. Sito har uppdaterat tillståndsanvisningen för placeringen av landsvägsreklam på Uleåborgs stads område.

För annonsörer och reklambyråer kan läget i trafikmiljön verka rörigt eftersom tillståndsförfarandena varierar efter väghållaren. Landsvägsreklam är i princip alltid förbjuden – oavsett om reklamskylten skulle ställas i en tätort eller inte. Uleåborgs stad förhåller sig däremot positivt till landsvägsreklam som placeras i gatunätet på detaljplaneområden. Trafikverket ansvarar för reklamtillstånden för landsvägarna, och på detaljplaneområden ansvarar kommunerna för dem.

Det kan förekomma många osäkerhetsmoment vid behandlingen av ett enskilt reklamtillståndsärende. Är det t.ex. tillåtet att placera en stor reklamskylt på en husvägg eller tomt utan att begära tillstånd av väghållaren? Och hur förhåller sig markanvändnings- och bygglagen sig till saken? Hur borde invånarna i närområdet beaktas vid placeringen av en reklamanläggning?

Praktiska anvisningar

– Vi har utarbetat en praktiknära anvisning för tillståndsförfarandet för utomhus- och landsvägsreklamtavlor för Uleåborgs stad. Anvisningen förverkligades i intensivt samarbete med Trafikverket och NTM-centralen, berättar avdelningschef Jani Karjalainen från Sito. En viktig utgångspunkt har varit att trygga trafiksäkerheten på stadens livligast trafikerade huvudleder, fortsätter Karjalainen. Uleåborgs stad tar upp anvisningen för administrativ behandling i juni, och i detta sammanhang kan det ännu göras ändringar i den. Problem torde uppstå på grund av att Uleåborgs stad hann bevilja cirka 25 LED-tavlor åtgärdstillstånd innan tillståndsanvisningen uppdaterades. Därför blir staden blir tvungen att låta en del tavlor bli flyttade till en annan plats.

– I tillståndsanvisningen anges bl.a. utifrån undersökningar och mätningar hur ljus tavlans yta får vara under den mörka och ljusa tiden och hur nära de livligaste anslutningarna och andra reklamskyltar landsvägsreklamskyltarna får stå, berättar Karjalainen. För LED-tavlorna föreskrivs dessutom en öppettid utanför vilken reklam inte får visas. Öppettiderna har utarbetats i gott samarbete med de nuvarande aktörerna. Nattetid finns det mindre eller ingen trafik på vägarna, och lösningen spar också elektricitet.

I tillståndsanvisningarna anvisas bl.a. på kartor sådana väg- och gatuavsnitt på vilka reklamanläggningar aldrig får uppföras på så sätt att de syns för trafikanterna. När man fastställde de förbjudna områdena beaktades bland annat vägklassen, trafikvolymen, hastighetsbegränsningen och trafikanordningarna.