abstractright abstractright
Nyheter

Dagvattenseminarium kallade samman experterna i branschen

Över 60 representanter för olika kommuner och intressentgrupper som ville höra om dagvattenplanering tog del i seminariet som ordnades i Sito-huset 19.8.2014. På programmet stod presentationer av gästande toppexperter och informationsinslag av Sitos egna experter.

Målet med evenemanget var att i stället för grunderna gå steget djupare i dagvattenfrågor. Därför behandlade presentationerna dagvattenfrågor utifrån de senaste forskningsresultaten och praktiska projekterfarenheterna.

Hantering av dagvatten har planerats och genomförts i Finland i över tio års tid. Perttu Hyöty från Sito visade att tiden nu är mogen att samla in och sammanfatta erfarenheter av dagvattenplaneringen och anpassningen av hela verksamhetsmodellen i de kommunala processerna. I presentationen behandlades erfarenheter från olika håll i Finland. Hyöty avslutade sitt föredrag med ett antal intressanta förslag för utveckling av verksamhetsprocesserna.

Forskardoktor Nora Sillanpää från Aalto-universitetets forskningsgrupp för vatten- och miljöteknik gav en presentation om dagvattnens kvalitet i stadsmiljö. I presentationen motiverade Sillanpää med stöd av de senaste forskningsresultaten varför och i vilken omfattning dagvatten ska behandlas. I forskningsresultaten fästes särskild uppmärksamhet på behovet att hantera dagvattnen under byggnadstiden.

Lasse Peltonen från Finlands miljöcentral gav en presentation om konflikter och växelverkan som utmaningar vid dagvattenplanering. Den traditionella planeringsmodellen följer ett schema där man först fattar besluten om ett planeringsprojekt och sedan försvarar dem inför de berörda parterna. Peltonen presenterade ett mer utvecklat förfarande, där de berörda parternas orosmoment och intressen tas upp och integreras i planeringsprocessen redan i ett tidigt skede av processen. Genom detta blir uppgiften att förstå planeringsproblemet en gemensam utmaning, vilket sparar tid på lång sikt. När förfarandet lyckas, skapar det ett antal förespråkare för projektet och påverkar möjligheterna att verkställa projektet. I synnerhet mycket krävande projekt förutsätter att man skapar en gemenskap och ett socialt mandat att agera för att de ska lyckas, såsom Peltonen sammanfattade saken.

Dagvattenexperter från Sito ordnade ett antal informationsinslag på seminariet. Ismo Häkkinen presenterade de möjligheter som virtuella modeller erbjuder för dagvattenplanering. Som exempel använde Häkkinen Vallgårdsdalens parkplan. Timo Nikulainen gav en presentation om översvämningar i städerna och om möjligheterna att minimera upprepningen av dem och de olägenheter som de medför. Nikulainen presenterade intressanta förslag för utveckling av uppföljningen av översvämningar i städerna och av arbetet med att utreda mekanismerna för deras uppkomst. Lauri Harilainen gav en heltäckande presentation om användningen av geodataunderlag vid dagvattenplanering.

Som avslutning på seminariet fick talarna delta i en paneldiskussion som behandlade aktuella diskussionsämnen inom dagvattenplanering på olika nivåer inom planeringen och verkställandet av markanvändningen. Även publikens representanter bereddes möjlighet att framföra sina åsikter. Efter denna eftermiddag var det klart att det fortfarande råder stor efterfrågan på evenemang av detta slag.

För mer information om seminariet och om de ämnen som diskuterades ta kontakt med dagvattenteamet på Sito. Se kontaktinformationen i anslutning till detta inlägg.