abstractright abstractright
Nyheter

Sito visar vägen

Användarorienterad planering och utformning av tjänster ingår i Sitos tjänster. Högklassig utformning av möbler, inventarier, anordningar, vägledning och tjänster i den offentliga miljön beaktar olika användargrupper och deras behov. Sito har genomfört projekt inom vägledning och dess utveckling bland annat för Helsingfors och Esbo städer.

Helsingfors stads koncept för vägledning

Avsikten med konceptet för vägledning är att det ska fungera som en grund för utvecklingen av ett nytt, innovativt vägledningssystem för Helsingfors i framtiden. Avsikten är att det nya systemet på lång sikt ersätter flera överlappande och sinsemellan olika system. I arbetet undersöktes pilotområdet, Helsingfors promenadcentrum, med hjälp av exempel på servicestigar. En bakgrundsfaktor till arbetet var det våren 2012 genomförda pilotprojektet för interaktiva skyltar, som interaktivt kartlade och samlade in information och erfarenheter om behovet av vägledning. Detta gjordes med hjälp av verkstäder med olika användargrupper och serviceleverantörer.

Målet med vägledningskonceptet är att:

  • Göra det lättare att röra sig och hitta fram.
  • Förbättra vägledningstjänsterna för besökare och invånare.
  • Utveckla ett vägledningssystem som lämpar sig för alla (tillgänglighet).
  • Lyfta fram tjänsterna, kulturen och näringslivet i staden.
  • Skapa ett verksamhetssystem för vägledning: organisera produktionen och förvaltningen av tjänster som staden producerar själv och upphandlar av externa leverantörer samt att organisera underhållet av skyltarna och uppdateringen av deras information.
  • Utveckla ett kostnadseffektivt och hållbart vägledningssystem.
  • Engagera stadsbor och delaktiga i projektet genom öppen och interaktiv planering.

Pilotprojektet för skyltning är en fortsättning på utredningen av vägledningen i Helsingfors ”Kulttuurikeskustan esille tuominen ja näkökohtia Helsingin opastuksesta” (2007) (Att lyfta fram stadens kulturella centrum samt synpunkter om vägledningen i Helsingfors) och på de fortsatta åtgärder som rekommenderades i utredningen. Syftet med arbetet var att skapa en grund för en heltäckande och högklassig planering av en hel produktfamilj för vägledning och skyltanordningar.

Vägledningskonceptet handlar om storskaligt och långsiktigt arbete. Arbetet inleddes år 2012 med ett pilotprojekt som utmynnade i konceptutvecklingsskedet, i vilket man nu skapade förutsättningar för den konkreta planeringen av ett heltäckande vägledningssystem.

Vägledningen i Hagalunds kollektivtrafikterminal

Hagalunds bussterminal, tillsammans med Mattby terminal, fungerar som en central terminal för anslutningstrafiken till Västmetron. Enligt HRT:s preliminära plan för anslutningslinjerna ska Hagalunds terminal utöver metrostationen också ha ändhållplatser för tio busslinjer. Ytterligare tre linjer passerar via terminalen. Terminalen ligger vid Havsvindsvägen under Hagalunds stadscentrum.

Hagalunds bussterminal är en integrerad del av Hagalunds förnyade stadscentrum. Ingången till metron går via bussterminalen, därifrån användarna har direkt passage till butikerna och affärslokalerna. Därför ska terminalens vägledningssystem ha en smidig koppling till den övriga vägledningen i Hagalunds centrum. På motsvarande sätt ska det finnas klara skyltar i Hagalunds centrumområde som visar vägen till kollektivtrafikterminalen. Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Detta innebär att HRT också ansvarar för informationen inom kollektivtrafiken och om dess utseende. Målet är att bygga en enhetlig visuell framtoning för informationen och skyltningen på alla stationer i Västmetron, så att passagerarna vägleds på samma sätt på alla stationer.

Fasta skyltar visar vägen till olika platser i terminalen: ingången till metron, avgångsplattformarna, plattformarna för de passerande linjerna och terminalens utgångar. Skyltningen av lederna utförs enligt principen för tillgänglighet. Med elektroniska skyltar ges information om avgångarna av tidtabellsbaserad kollektivtrafik. Principen är att erbjuda en smidig, kontinuerlig och tydlig vägledning till de fastställda målen i enlighet med principen om tillgängliga leder. I planen skulle den nya terminalens arkitektur beaktas, och även skyltningens utseende skulle anpassas efter den.

Vägledningen i Sveaborg uppdaterades

Sveaborg är en betydande internationell sevärdhet och ett av Finlands populäraste resmål. Fästningen är också upptagen på UNESCOs världsarvslista. Sveaborg har över 800 stadigvarande invånare och det lockar cirka 800 000 besökare varje år. I Sveaborg finns inga kvartersområden och gatorna har inga namn. Det ställer särskilda krav på vägledningen på Sveaborg.

Målet med uppdraget var att uppdatera vägledningssystemet på Sveaborg. Vägledningssystemet är ett viktigt element i stadsbilden. Det ger uttryck för Sveaborgs identitet och stöder dess varumärke som ett nationellt och internationellt viktigt resmål. Vägledningens visuella framtoning, formspråk och material skulle väljas så att de lämpade sig för det kulturhistoriskt viktiga objektets värden.

I uppdragets början ordnades vägledningsverkstäder som interaktivt kartlade och samlade in information och erfarenheter av vägledningsbehoven. I verkstäderna medverkade representanter för olika användargrupper, förvaltningsnämnden för Sveaborg och serviceleverantörer. Utvecklandet av vägledningen utgick från de olika användargruppernas perspektiv. Med hjälp av servicestigar undersöktes hur vägledningen betjänar t.ex. utländska turister, öns invånare, personer med funktionshinder eller anställda på varvet i Sveaborg.

Reliefkartor och lättlästa kartor för personer med nedsatt synförmåga och för blinda

År 2007 byggdes i Barnens Trafikstad vid Nordenskiöldsgatan i Helsingfors ett utställningsområde för tillgänglighetsprodukter. I området, som fick namnet ESTERI, samlades de produkter som utvecklats i produktutvecklingsprojektet ELSATUOTE till en enhetlig områdeshelhet. Barnens trafikstads område lämpar sig som helhet mycket bra för både synskadade och personer med andra rörelse- eller funktionshinder som vill öva sig att röra sig i stadsmiljö.

Utställningsområdet har fungerat inom Barnens trafikstad i över fem år, vilket var utställningens ursprungliga mål. Under denna period man fått erfarenhet av hur det är att använda utställningsområdet, och avsikten är att verksamheten i området fortsätter.

Planeringsuppdraget omfattade uppdatering och delvis omplanering av reliefkartan och den lättlästa kartan över ESTERI, utställningsområdet för tillgänglighetsprodukter. Planeringen av kartorna gjordes i samarbete med experter från Synskadades Centralförbund rf IIRIS. Uppdraget var mycket intressant och krävande eftersom vägledningen riktas till funktionshindrade användare och tonvikten i vägledningen ligger på tillgänglighet.