abstractright abstractright

Väyläympäristön suunnittelu

Väyläympäristöjen suunnittelussa pyritään ekologisesti kestäviin,  miellyttäviin ja harmonisiin ratkaisuihin. Maaston muotoilun, olemassa olevan kasvillisuuden käsittelyn ja istutusten ja pinnoitteiden suunnittelun avulla uusi väylä sidotaan ympäröivään maisemaan. Näin muodostetaan ajajalle miellyttäviä maisemakokonaisuuksia ja tuodaan matkantekoon vaihtelevuutta. Väylän maisemaan sovittaminen on tärkeää myös asukkaiden näkökulmasta.

Väyläympäristöt käsittävät moottoriteiden, maaseudulle tai kaupunkiympäristöön sijoittuvien teiden sekä ratojen ympäristöt. Väyläympäristö viestii matkaajalle kyseisen alueen luonteesta ja ominaispiirteistä, joten niitä korostetaan ja selkiinnytetään suunnittelun keinoilla.

Tilaaja määrittelee väyläympäristön rakentamisen tason yleissuunnittelu-vaiheessa, mutta myös maiseman nykyisten elementtien käsittelyllä on erittäin suuri, usein jopa rakentamista suurempi merkitys paikan identiteetin määrittelyssä.

Maisemasuunnittelulla edistetään osaltaan liikenneturvallisuutta luomalla optista ohjausta, estämällä häikäisyä ja suuntaamalla hoito oikeisiin kohteisiin oikealla tavalla.

Suunnittelu ja rakentaminen on varsin suurimittakaavaista, väyläjakso on usein useita kilometrejä pitkä ja liikkumisnopeudet väylillä ovat suuria. Tästä johtuen myös maiseman käsittely on suurimittakaavaista ja maastonmuotoilut kauas näkyvinä suunnittelussa erityisen tärkeitä. Pienipiirteinen suunnittelu keskitetään alueille, joilla kulkija ehtii huomioida yksityiskohdatkin, esim. jalankulkuympäristöt tai levähdysalueet.

Väylän varrella sijaitseviin, erityisiin historiallisiin kohteisiin tai paikkakunnan erityispiirteisiin voidaan myös kiinnittää kulkijoiden huomiota ympäristörakentamisen ja esim. valaistuksen keinoilla. Suuret hoidettavat pinta-alat ja pienet hoitomäärärahat edellyttävät suunnittelijalta kunnossapitäjän työn ymmärtämistä, myös uudenlaisten, vähemmän hoitoa tarvitsevien ratkaisujen kehittämistä.

Maiseman lisäksi suunnitellaan myös luontokohteiden käsittely kuten eläinten, lintujen, kalojen, hyönteisten taikka uhanalaisten kasvien kannalta tärkeiden elinolosuhteiden säilyttäminen taikka edistäminen. Ympäristön kannalta tärkeät kohteet selvitetään suunnittelun alkuvaiheessa ja niiden edellyttämät toimenpiteet sovitaan asiantuntijoiden ja virkamiesten kanssa. Erityisesti luontokohteiden kyseessä ollessa yhteistyö paitsi Siton omien asiantuntijoiden, myös yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten välillä on erittäin tärkeää.

Väyläympäristöjen suunnittelussa tulee esiin erityisen hyvin Siton monipuolinen ja poikkitieteellinen ote suunnitteluun.