abstractright abstractright

Turvallinen työympäristö ja kemikaaliturvallisuus

Turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille.

Työhygienia ja työturvallisuus

Turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille. Teemme työhygieenisiä selvityksiä aina pienistä suunnitelmista laitoksen käyttöönottoaikaiseen valvontaan toimien ulkopuolisena puolueettomana valvojana.

Turvallisen työympäristön takaamiseksi palveluihimme kuuluvat:

 • Työhygieeniset selvitykset ja näytteenotto
 • Työturvallisuusselvitykset, työturvallisuusohjeistusten laadinta ja valvonta
 • EHS-auditoinnit

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus, kemikaalien leviämismallinnukset

Kaavoitusvaiheessa on huomioitava mahdollisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Seveso-direktiivin mukaisilta tuotantolaitoksilta edellytetään laajemmassa mittakaavassa tehtyjä selvityksiä kuin pienemmiltä tuotantolaitoksilta.

Teemme kemikaaliturvallisuuteen liittyen:

 • Kemikaalien leviämismallinnukset ja onnettomuuksien seurausvaikutusten arviointi
 • Maankäytölliset selvitykset kaavoitukseen
 • Riskinarvioinnit
 • Turvallisuusasiakirjat
 • Turvallisuusselvitykset Seveso-laitoksille
 • Kemikaalivelvoitteisiin liittyvät selvitykset
 • Kemikaalien suhdelukulaskenta
 • Tukesin vaatimusten mukaiset selvitykset
 • Räjähdyssuojausasiakirjat ja ATEX-konsultointi
 • Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus