abstractright abstractright

Toimiva yhdyskunta

Tarjoamme monialaista osaamista alueidenkäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jolla parannetaan kilpailukykyä ja asukkaiden elämänlaatua. Osallistavat suunnittelumenetelmät tarjoavat hankkeisiin merkittävää lisäarvoa.

Kestävän yhdyskunnan konseptit ja strategiatyöt

Ns. ekokaupunki-ajattelu pitää sisällään ajatuksen resurssiviisaasta yhdyskunnasta jossa on hyvä elää ja työskennellä. Tyypillinen projekti tähtää alueen hiilijalanjäljen pienentämiseen sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä tinkimättä.

MALPE – Kestävien kaupunkiseutujen ja palveluverkkojen kehittäminen

Kaupunki on toimintojensa sekä fyysisten verkostojensa muodostama moniulotteinen ja alati muuttuva kokonaisuus. MALPE-ajattelu tuo yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden sekä elinkeinojen teemat. MALPE-projekteissa jäsennämme aluekokonaisuuksia ja analysoimme niiden ominaispiirteitä sekä esittämään kokonaisvaltaisia suunnitteluratkaisuja.

Elinvoimaisten kaupunkikeskustojen kehittäminen

Keskustojen kehittäminen on tärkeää alueen vetovoimaisuuden edistämistyötä. Toimivassa keskustassa yhdistyy kaupunkikuva, liikkuminen, pysäköinti, asiointi, asuminen ja työpaikat toisiaan tukevana kokonaisuutena. Tärkeää keskustaprojekteissa on osallistaa suunnitteluun ja sitouttaa toteutukseen paikallisia toimijoita ja käyttäjiä.

Kestävyyden arviointimenetelmät

Viitesuunnitelmien sekä asema- ja ykeiskaavatasoisten suunnitelmien ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnissa hyödynnämme mm. kansainvälistä BREEAM Communities –menetelmää. Arviointia voidaan syventää kestävän yhdyskunnan BREEAM-sertifikaatiksi.

Osallistavat suunnittelumetodit ja palvelumuotoilu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa mm. aktiivista vuorovaikutusta osallisten kanssa. Työn aikana eri käyttäjäryhmien rooleihin voidaan paneutua esimerkiksi työpajatyöskentelyssä.

Energiakonseptit ja hiilijalanjälkilaskelmat: yhteistyössä Granlund Oy

Tuotamme kestävän yhdyskunnan suunnittelukohteisiin vaihtoehtoisia energiantuotantomalleja, joissa otamme huomioon uusiutuvien enrgialähteiden hyödyntämismahdollisuudet. Palvelumme kattavat mm. tuulivoimakaavoituksen sekä aurinkoenergian, järvilämmön ja maalämmön  potentiaaliselvitykset. Laadimme aluekohtaiset energiantuotantomallit.

Kestävä liikkuminen

Kestävän liikkumisen aihepiiriin kuuluu joukkoliikenneosaaminen, pyöräilyn ja kävelyn edellytysten parantaminen, esteettömyys ja turvallisuus. Tämän aihepiirin projekteissa huomioimme myös muutokset autokannassa (esim. sähkö- ja kaasuautojen yleistyminen) ja liikkumistottumuksissa.

Liikenteen mallinnus

Tuotamme ennusteita ja mallinnuksia maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutuksesta. Asianmukainen mallinnus säästää elinkaarikustannuksissa, kun toimimattomat ratkaisut tunnistetaan hyvissä ajoin ennen toteutusta. Mallintamalla voidaan myös välttää alueen vetovoimaisuutta heikentävät autojen ruuhkat.