abstractright abstractright

Maa- ja kallioperä, vedet ja sedimentit

Rakentamisessa ja muusta ihmisen toiminnasta syntyy vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin. Teemme näiden vaikutusten selvityksiä ja -arviointeja osana erilaisten hankkeiden suunnittelu- ja toteuttamisvaiheita. Työssämme kunnioitamme luontoarvoja ja noudatamme kestävän käytön periaatteita.

Maa- ja kallioperä sekä pohja- ja pintavedet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Siksi perehdymme kohdealueisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tarkastelemme vaikutuksia koko valuma-alueella.

Yhdistämme kokeneiden asiantuntijoittemme osaamisen, jolloin kaikki vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduiksi.

Asiakkaan tarpeet sekä ympäristöviranomaisen ja ympäristösäädösten asettamat reunaehdot määrittävät tarkastelujen ja vaikutusarvioiden laajuuden sekä tarkastelutason.

Palvelut ja tuotteet:

 • Ympäristötarkkailuohjelmat
 • Pohja- ja pintavesiselvitykset ja -tarkkailut
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
 • Hulevesiselvitykset ja tulvasuojelu
 • Kuormitus- ja vaikutusarviot
 • Pilaantuneen maaperän kunnostuksen suunnittelu ja valvonta
 • Maaperän ja sedimentin pilaantuneisuustutkimukset
 • Geologisten luonnonvarojen selvitykset
 • Maa-ainesten ottoon liittyvät luvat ja suunnitelmat
 • Vesiluvat
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Ympäristötiedon hallintajärjestelmät

Tarjoamme ympäristönsuojeluun, elinympäristöön ja ihmisiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, hoidamme arviointi- ja lupaprosesseja sekä laadimme alueiden käyttöön liittyviä selvityksiä.