abstractright abstractright

Hyvinvoiva ympäristö

Ympäristö on elävän kaupungin tärkein resurssi. Vihreän infrastruktuurin suunnittelulla mahdollistetaan ihmisen toiminnan ja luonnon prosessien onnistunut vuorovaikutus kaikilla suunnittelun tasoilla. Turvaamalla tärkeimmät ekosysteemien toiminnan tuottamat palvelut edistetään sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia.

 

Ekosysteemipalveluita tukeva suunnittelu

Luonnon prosessien tuottamien hyötyjen tarkastelu auttaa huomioimaan ympäristön arvoja kokonaisvaltaisesti. Hyödynnämme ekosysteemipalvelunäkökulmaa hankkeissa aina kaavatason selvitvksistä ja strategioista detaljitason suunnitteluun saakka.

Ekologiset hulevesiratkaisut

Hulevesien hallinnan ratkaisuilla voidaan minimoida rakentamisen aiheuttamia vesitaloudellisia ja ekologisia vaikutuksia ja edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Vesien imeyttäminen, viivyttäminen, suodattaminen, selkeyttäminen ja puhdistaminen ylläpitävät veden luontaista kiertokulkua kaupunkiympäristössä, millä on monia positiivisia vaikutuksia.

Melumallinnus ja hiljaiset alueet

Melu on yksi merkittävimpiä kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja kaupunkilaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Meluselvitysten ja mallinnusten avulla voimme suunnitella parempaa ympäristöä ja turvata myös hiljaisten alueiden säilymisen kaupunkiseuduilla.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen suunnittelu

Viherympäristöllä on tutkitusti merkittäviä terveysvaikutuksia. Myös tiiviissä kaupunkiympäristössä on huolehdittava monipuolisesta ulkoilu- ja virkistysalueiden tarjonnasta siten, että kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Esteettisyys ja esteettömyys ovat keskeisiä arvoja tällaisen ympäristön suunnittelussa.

Kompensaatiohankkeet  

Ympäristövaikutusten minimoimisesta huolimatta rakentaminen aiheuttaa aina jonkinasteisia muutoksia. Joissain tilanteissa vaikutuksia on mahdollista kompensoida suunnittelemalla ja kunnostamalla ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ympäristön elementtejä.

Resurssitehokkuus ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö

Ympäristöomaisuuden viisaalla hallinnalla voidaan edistää resurssien tehokasta ja säästeliästä käyttöä monin tavoin. Elävän kaupunkiympäristön resurssien hallintaan kuuluu mm. maamassojen hallinta, pilaantuneiden maiden kunnostus ja teollisuuden vesihallintaratkaisut.