abstractright abstractright

Aluerakennushankkeiden koordinointi ja kustannusten hallinta

Aluerakennushanke on kunnan tai kaupungin tilauksesta toteutettava kokonaisuus, joka käsittää koko infrastruktuurin, sekä yhteiskuntaa ja sen toimintoja palvelevia rakennuksia alueen tarkoituksesta riippuen. Hankkeen seuranta ja suunnittelu alkaa usein jo kaavoitusvaiheesta, ja alueen kehittäminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen rakentamisen valmistumisen jälkeenkin.

Aluerakennushanke eroaa tavallisesta rakennushankkeesta siten, että hankkeessa ei ole kyse yksittäisestä rakennustyöstä, kuten kadun tai rakennuksen rakentamisesta.

Koordinoinnin tavoitteena on toimia asiakkaan apuna ja asiantuntijana laajoissa monivaiheisissa projekteissa, joissa hanke käsittää useita kaavoitus-, suunnittelu-, ja rakentamisprojekteja. Koordinointihanke voi käsittää mm. seuraavia tehtäviä:

 • Alueen kaavoituksen, suunnittelun ja urakoiden yhteensovittamisen
 • Hankkeen aikatauluttamisen ja aikataulujen seurannan, budjetoinnin ja kustannustenseurannan sekä hankkeen riskien arviointia ja seurantaa
 • Projektipankin perustamisen ja sen käytön hallintaa

Esimerkkejä koordinoinnin osakokonaisuuksista:

Kustannusten hallinta isoissa rakennus- ja kehityshankkeissa

Tunnistetut avaintekijät:

 • Hankkeessa on useita osapuolia ja suunnittelijoita
 • Kustannuslaskennan suunnittelu ja kustannusten ryhmittely ennen laskennan aloitusta
  • Merkittävä vaikutus raportointiin ja laadunvarmistukseen
  • Ryhmittelyssä pyritään takaamaan ongelmaton kustannusten kohdistaminen
 • Yhtenäinen ohjeistus hankkeen osapuolille
 • Laadunvarmistus läpi prosessin
  • Dokumentointi, yhteistyö, jatkuvat seuranta
 • Kustannusten laadunvarmistaminen tekniikka-alojen asiantuntijoiden kanssa

Prosessi:

 • Laskennan suunnittelu ja ohjeistuksen tekeminen
 • Laskennan ohjeistaminen ja koordinointi
  • Suunnittelijoiden ohjeistus ja neuvonta kustannusarvioinnissa
  • Yhteydenpito suunnittelijoihin
 • Laskelmien kokoaminen yhteen eri osapuolilta
  • Suunnittelijoiden laskelmat koostetaan yhdeksi kustannusarvioksi ohjeistuksen mukaisesti
 • Laskelmien tarkistaminen ja täydentäminen tarvittaessa
  • Yksityiskohtainen laadunvarmistus tekniikka-aloittain, täydentäminen tarvittaessa
   mm. Sillat, Katu, kunnallistekniikka, valaistus, geo, raitiotie
 • Raportointi hankkeen vaatimalla tavalla
  • Kustannusarvio
  • Kustannusraportti
  • Tunnusluvut
  • Toimitetaan vaiheittain osa-alueiden valmistuttua sekä tarpeen mukaisesti
  • Mahdollisten kustannusmuutosten syiden raportointi
 • Laskennan jatkuva seuranta
 • Jatkuva seuranta ja laadunvarmistus
  • Osallistuminen suunnittelutoimeksiantojen kokouksiin ja tiivis yhteydenpito
  • Suunnitteluparametrit , lähtötiedot ja tutkimustulokset
  • Hankkeen tekninen laajuus
  • Tunnusluvut

Hankesuunnitelma

 • Kuvaa hankkeen toteutusvastuita, toteutusjärjestystä ja toteutusaikataulun
 • Toimii projektinjohtamisen työkaluna
 • Sisältää hankeen toteuttamiseen ja jatkosuunnitteluun liittyviä osatehtäviä
 • Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hankekokonaisuudesta
 • Hankesuunnittelu sisältää useita eri vaiheita, muun muassa:
  • Tavoitteiden asettamisen
  • Hankkeen määrittäminen
  • Hankkeen organisoinnin, hankeorganisaation ja toimenkuvien muodostamisen
  • Hankkeen teknisen laajuuden suunnittelu ja raportointi
  • Aikataulun suunnittelu
  • Kustannussuunnittelu
  • Ympäristöasioiden hallinta
  • Ohjausjärjestelmän suunnittelu
  • Projektinjohto
  • Viestintä ja vuorovaikutus
  • Tiedonhallinta
  • Suunnitteluohjeet
  • Riskienhallinta

Olemme mukana koordinoimassa useita isoja hankkeita pääkaupunkiseudulla.

Koordinointi palvelu räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Koordinoinnin painopisteet kehittyvät projektin ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti työn edetessä.

Palvelumme mahdollistavat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn tietopalveluiden (mm. Louhi-palvelu) käytön, jotka yhdessä asiantuntijoidemme osaamisen kanssa auttavat tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä, mahdollistavat hankkeiden tehokkaan yhteensovittamisen sekä tarjoavat kustannustehokaita ratkaisuja hankkeiden toteuttamiseksi.