abstractright abstractright

Vann

Vann er et element som er til stede i miljøet vårt hele tiden. Derfor spiller vannressursstyring, stormvannkontroll og kvalitetskontroll av vannmiljøene en avgjørende rolle i byplanleggingen. Vi tilbyr omfattende og allsidig kompetanse innen vannrelatert planlegging og undersøkelse.

Styring av vannressurser

Pålitelig og funksjonell vannforsyning og kloakk er svært viktig for samfunnet. Vi tilbyr tjenester som er aktuelle for vannforsyningsnettverk gjennom hele livssyklusen. Vi lager planer for vanndistribusjon og kloakknettverk, inkludert pumpestasjoner og annet utstyr. Vi utfører målingsundersøkelser og nettverksmodellering, generell planlegging og byggeplanlegging, og vi tar hånd om selve byggingen.

Stormvann

Stormvannsstyring krever allsidig kompetanse og er nært knyttet til arealbruk og bymiljøplanlegging. Vi tilbyr den beste kompetansen i Finland med hensyn til all planlegging av stormvannsstyring, fra kommunal stormvannsstrategier til generell planlegging og byggeplanlegging, systemmodellering og byggeledelse.

Vannmiljø

Det er påkrevd å vurdere statusen til vannmiljøer og hvordan endringer påvirker slike miljøer, under diverse tillatelsesprosesser, ved arealbruk og ved planlegging av infrastruktur. I samarbeid med våre eksperter utfører vi omfattende undersøkelser av, samt lager planer for, overflatevann og grunnvann.