abstractright abstractright

Jord og vann

Jord og berggrunn samt grunn- og overflatevann i miljøet påvirkes av bygging og menneskers handlinger. Undersøkelser og konsekvensanalyser er en avgjørende del av planleggingen og gjennomføringen av diverse prosjekter. Vi gjennomfører disse undersøkelsene.

Noen typiske oppgaver er å beskrive status for gjeldende forhold, vurdere hvilken påvirkning planlagte tiltak vil ha, designe metoder som skal avlaste og forhindre eventuelt skadelige påvirkninger, utarbeide miljøovervåkingsprogrammer og forberede tillatelsessøknader.

Det foregår et samspill mellom jord, berggrunn og grunn- og overflatevann. På grunn av dette gjør vi oss kjent med målområdet på en så helhetlig måte som mulig og med spesifikt fokus på drenering. Våre erfarne eksperter undersøker fenomener knyttet til grunn og vann som et team, og det tas umiddelbart hensyn til alle påvirkningsfaktorer.

Vi mener det er viktig at omfanget av inspeksjonene og konsekvensanalysene, i tillegg til inspeksjonsnivået, er i samsvar med kundens behov samt grensebetingelsene angitt av miljømyndighetene og tilknyttede forskrifter. Vi har respekt for naturverdier i arbeidet vårt og følger prinsippene om bærekraftig bruk.

Produkter og tjenester:

 • undersøkelser og overvåking av grunn- og overflatevann
 • verneplaner for grunnvannsområder
 • vann- og miljøtillatelser
 • undersøkelser av dreneringsvann og flomvern
 • belastnings- og konsekvensanalyse
 • rehabiliteringsplanlegging og tilsyn med forurenset vann
 • forurensningsundersøkelser basert på jord og sedimenter
 • geologiske undersøkelser basert på naturressurser
 • tillatelser og planer i tilknytning til uttak av jord
 • miljøtillatelser og -kunngjøringer
 • systemer for styring av miljødata