abstractright abstractright

Farriseidet – Telemark grense

Nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn er under utbygning og blir i 22,5 km langt. Totalt sett omfatter prosjektet syv tunneler og ti bruer og har en samlet prislapp på 6,6 mrd. kroner (2015).
Ved planlagt ferdigstillelse i 2018 vil reisetiden mellom Larvik – Porsgrunn være redusert fra 34 til 12 minutter.

Ved prosjektering og bygging av underbygningen har strekningen vært delt opp i fire entrepriser. Den største av entreprisene er Vestfold-entreprisen, Larvik – Telemark grense (UFP-01) som strekker seg fra Farriseidet utenfor Larvik til Solum like før fylkesgrensa, og utgjør en strekning på 9,6 km.

Dette er en stor og komplisert entreprise som blant annet består av tre jernbanetunneler, tre rømningstunneler, ni portaler, seks broer i varierende lengder fra 22 meter til 438 meter, 7 tekniske bygg, to viltoverganger og 16 km av omlagte eller nye veier.

Byggherre er Jernbaneverket og ÅF-Reinertsen har prosjektert underbygningen for Vestfold-entreprisen. Skanska Norge AS har vært entreprenør.
Kontrakten er den største i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn, en har en samlet verdi på 1,34 milliarder kroner (2013).

Sito Norge AS (Asenso AS) har ivaretatt følgende stillinger for prosjekterende i prosjektet:

  • Oppdragsleder for leverandør
  • Prosjekteringsleder tunnel, dagsone og jernbaneteknikk
  • Disiplinleder vei og spor
  • Disiplinleder føringsveier