abstractright abstractright
Uutiset

Sito opastaa

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu kuuluvat Siton palveluihin. Laadukas julkisen ympäristön kaluste-, varuste-, opastus- ja palvelumuotoilu huomioi eri käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Sito on toteuttanut opastukseen ja sen kehittämiseen liittyviä projekteja muun muassa Helsingin ja Espoon kaupungeille.

Helsingin kaupungin opastuskonsepti

Opastuskonseptin tavoitteena on toimia pohjana Helsingin uuden, innovatiivisen opastejärjestelmän kehittämiselle tulevaisuudessa. Uuden järjestelmän tavoitteena on korvata pitkällä tähtäimellä useita päällekkäisiä ja keskenään erilaisia järjestelmiä. Työssä tutkittiin kävelykeskustan pilottialuetta palvelupolkuesimerkkien avulla. Työn taustalla on keväällä 2012 toteutettu vuorovaikutteinen opastepilottityö, jossa kartoitettiin ja koottiin vuorovaikutteisesti tietoa sekä kokemusta opastuksen tarpeista erilaisissa työpajoissa yhdessä erilaisten käyttäjäryhmien ja palvelun tarjoajien kanssa.

Opastekonseptin tavoitteena on:

  • Liikkumisen ja orientoinnin helpottaminen.
  • Vierailijoiden ja asukkaiden opastuspalvelujen parantaminen.
  • Kaikille soveltuvan opastuksen kehittäminen (esteettömyys).
  • Kaupungin palvelujen, kulttuurin ja elinkeinoelämän esille tuominen.
  • Opastukseen liittyvän toimintajärjestelmän luominen: kaupungin tarjoamien ja ulkoa ostettavien palvelujen tuottamisen ja hallinnoinnin järjestäminen sekä opasteiden ylläpidon ja tietojen päivittämisen organisointi.
  • Opastusjärjestelmän kustannustehokkuus ja kestävä elinkaari.
  • Kaupunkilaisten ja osallisten sitouttaminen hankkeeseen avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelun avulla.

Opastepilottihanke on jatkoa Helsingin opastuksesta tehtyyn selvitykseen ”Kulttuurikeskustan esille tuominen ja näkökohtia Helsingin opastuksesta” (2007) ja sen suosittamiin jatkotoimenpiteisiin. Työn tavoitteena oli luoda pohja kattavalle ja laadukkaalle opastuksen ja opastuslaitteiden tuoteperheen suunnittelulle.

Opastuskonsepti on suurimittakaavainen pitkän aikavälin työ. Työ alkoi vuonna 2012 opastepilotilla, joka johti konseptivaiheeseen, jossa nyt luotiin edellytykset konkreettiselle kokonaisvaltaisen opastusjärjestelmän jatkosuunnittelulle.

Tapiolan joukkoliikenneterminaalin opastus

Tapiolan bussiterminaali toimii Länsimetron keskeisenä liityntäliikenneterminaalina yhdessä Matinkylän terminaalin kanssa. Terminaalissa on HSL:n alustavan liityntälinjastosuunnitelman mukaan metroaseman lisäksi kymmenen linja-autolinjan päätepysäkit ja lisäksi sen läpi kulkee kolme linjaa. Terminaali sijoittuu Merituulentien varteen Tapiolan kaupunkikeskuksen alle.

Tapiolan bussiterminaali on kiinteä osa Tapiolan uusiutuvaa kaupunkikeskusta. Sisäänkäynti metroon kulkee bussiterminaalin läpi ja terminaalista on suora pääsy kauppoihin ja liiketiloihin. Täten terminaalin opastusjärjestelmän tuleekin kytkeytyä saumattomasti myös muuhun Tapiolan keskuksen opastukseen ja vastaavasti Tapiolan keskuksen alueella tulee olla selkeä opastus joukkoliikenneterminaaliin. Helsingin seudulla joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne HSL. HSL vastaa täten myös joukkoliikenteen informaatiosta ja sen ulkoasusta. Tavoitteena on rakentaa länsimetron kaikille asemille yhtenevä informaation ja opastuksen ilme, jotta matkustajat pystyvät kaikilla asemilla toimimaan samalla tavalla tarjotun opastuksen mukaisesti.

Kiinteillä opasteilla opastetaan terminaalin paikat: metron sisäänkäynti, eri lähtölaiturit ja ohiajavien linjojen laiturit, uloskäynnit terminaalista. Reitit opastetaan myös esteettömästi. Sähköisillä opasteilla opastetaan aikatauluihin perustuvan joukkoliikenteen lähtöjä. Periaatteena on saumattomasti jatkuva ja selkeä opastus määriteltyihin kohteisiin, esteettömät reitit huomioiden. Suunnitelmassa tuli huomioida uuden terminaalin arkkitehtuuri ja sovittaa opasteiden ulkonäkö siihen soveltuvaksi.

Suomenlinnan opastuksen päivitys

Suomenlinna on merkittävä kansainvälinen nähtävyys, UNESCOn maailmanperintökohde ja yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä. Suomenlinnassa asuu yli 800 vakituista asukasta ja vuosittain se vetää noin 800 000 vierailijaa. Suomenlinnassa ei ole korttelialueita eikä sen kaduilla nimiä. Nämä seikat yhdessä asettavat Suomenlinnan opastukselle erityisiä haasteita.

Työn tavoitteena oli päivittää Suomenlinnan opastusjärjestelmä. Opastejärjestelmä toimii tärkeänä kaupunkikuvallisena elementtinä, joka ilmentää Suomenlinnan identiteettiä ja tukee sen brändiä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä matkailukohteena. Opastuksen visuaalinen ilme, muotokieli ja materiaalivalinnat tuli sovittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen arvoille sopiviksi.

Työn alussa toteutettiin opastetyöpajoja, joissa kartoitettiin ja koottiin vuorovaikutteisesti tietoa ja kokemusta opastuksen tarpeista yhdessä eri käyttäjäryhmien, Suomenlinnan hoitokunnan edustajien ja palveluntarjoajien kanssa. Opastuksen kehittämistä lähestyttiin eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Palvelupolkujen avulla tutkittiin miten opastus palvelee esim. ulkomaalaista turistia, saaren asukasta, toimintaesteistä tai vaikkapa Viaporin telakan työntekijää.

Kohokartat ja selkokartat heikkonäköisille ja sokeille

Lasten Liikennekaupunkiin Helsinkiin Nördenskjöldin kadun viereen rakennettiin vuonna 2007 esteettömyystuotteiden näyttelyalue ESTERI, jonne koottiin ELSATUOTE -tuotekehityshankkeen puitteissa kehitetyt tuotteet yhtenäiseksi aluekokonaisuudeksi. Lasten Liikennekaupungin alue soveltuu kokonaisuutena erittäin hyvin sekä näkövammaisen, että eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden liikkumisharjoitteluun.

Näyttelyalue on toiminut Lasten Liikennekaupungissa nyt yli 5 vuotta, joka oli näyttelyn alkuperäinen tavoite. Tänä aikana näyttelyalueesta on saatu käyttökokemuksia ja alueen toimintaa on tarkoitus jatkaa.

Suunnittelutehtävä sisälsi ESTERI –Esteettömyystuotteiden näyttelyalueen koho- ja selkokartan päivityksen ja osittaisen uudelleen suunnittelun. Karttojen suunnittelu toteutettiin yhdessä Näkövammaisten keskusliitto ry:n IIRIKsen asiantuntijoiden kanssa. Toimeksianto oli hyvin mielenkiintoinen ja haastava ottaen huomioon että opastus suuntautuu toimintaesteisille käyttäjille pääpainon ollessa esteettömyydessä.