abstractright abstractright
Uutiset

Lappset Group Oy:n stipendi Siton Jenny Asantille

Maisema-arkkitehti Jenny Asanti Sitosta on saanut vuoden 2014 Lappset Group Oy:n stipendin diplomityöstään A Design Manual for Resilient School Grounds.

Asantin diplomityö on opas kriisi- ja kehitysalueiden kouluympäristöjen suunnittelusta. Työ on tehty yhteistyössä Kirkon ulkomaanavun kanssa. Stipendin valintaperusteluissa kehuttiin, että työ on lähtökohdiltaan puhutteleva, lähestymistavaltaan humanitäärinen ja antaumuksella tehty esitys, joka avartaa maisema-arkkitehdin tehtävä-kenttää kansainvälisessä kontekstissa. Opas on helppolukuinen ja selkeästi kuvitettu. Se tuo selkeästi esille koulupihojen yhteisöllisen merkityksen ympäristövalistuksen ja kestävien toimintatapojen välittäjänä katastrofiolosuhteissa.

Vahva kiinnostus humanitaariseen työhön ja maisema-arkkitehtuurin yhdistämiseen

– Diplomityön aiheen valinnan taustalla on oma vahva kiinnostus humanitaariseen työhön ja maisema-arkkitehtuurin mahdollisuuksiin sillä saralla. En halunnut tehdä työtä täysin itsenäisesti vaan aloitin pitkän prosessin sopivan ”yhteistyökumppanin” löytämiseksi. Sattumalla ja hyvällä tuurilla on ollut osansa tässäkin prosessissa sillä useiden eri yhteydenottojen ja tapaamisten jälkeen löysin Kirkon ulkomaanavun koulurakentamisesta vastaavan arkkitehdin, joka innostui aiheesta, Jenny Asanti kertoo.

Koulujen ulkoalueisiin liittyvän ohjeistus puutteellista

– Työn aikana nousi kaksi merkittävää teemaa esille. Ensimmäisenä, itsellenikin täytenä yllätyksenä, esiin nousi koulujen ulkoalueisiin liittyvän ohjeistuksen ja minimistandardien vajavaisuus, tai lähes täydellinen puuttuminen. Koulurakennuksien suunnittelua ja rakentamista ohjataan useilla erilaisilla standardeilla, manuaaleilla ja ohjeilla, joita myös julkaistaan useita vuosittain. Rakennusten katastrofikestävyyteen, turvallisuuteen sekä yhä enemmän myös viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota mutta ulkotiloihin ei. Tilanne koulujen ulkotilojen osalta on selkeästi huono, jopa lannistava, joten aiheen esiin nostaminen on ajankohtaista ja sille on selkeää tarvetta ja tilausta, paljon enemmän kuin vain yhden diplomityön verran, Jenny kertoo.

– Toinen tärkeä huomio oli koulun tärkeys omassa yhteisössään. Koulu on mitä parhain paikka saada kontakti koko yhteisöön ja tehokas väylä jakaa tietoa ja taitoa. Koulussa lapsille jaettu tieto ja käytännön kokemukset mm. kasvillisuuden tai sadevesien hallinnasta, kulkeutuu heidän mukanaan myös kotiin ja siten pikku hiljaa koko yhteisöön. Koulun pihan tulisi siis olla paitsi turvallinen ja viihtyisä leikkipaikka, myös oppimisympäristö, Jenny jatkaa.

Tarpeellinen ja innostunut aihe motivoi

– Antoisinta työssä on ehdottomasti ollut aihe, joka vei mukanaan. On ollut hienoa tehdä työtä josta yön pitkinä tunteinakin on ollut koko ajan innoissaan. Työ myös osoitti oman tarpeellisuutensa yhä vahvemmin, mitä enemmän aiheeseen perehtyi, kertoo Jenny.

Haastavinta työssä on luonnollisesti ollut sen koossa pitäminen. Aihepiiri on laaja ja haastava, lisäksi tietoa siitä on hyvin rajallisesti. Haastavaa on ollut myös aihepiirin käsitteleminen tarpeeksi konkreettisella, ja toisaalta riittävän yleisellä tasolla, jotta suunnitteluperiaatteet olisivat sovellettavissa mahdollisimman erilaisissa kohteissa ja projekteissa.

Työtä voi vapaasti lukea tai ladata ja jakaa eteenpäin:
www.issuu.com/jennyasanti