abstractright abstractright
Uutiset

Sito maantieverkon liikennemäärätiedon tuottajana

Kokonaispalveluun kuuluu tieverkolla tehtävien otoslaskentojen lisäksi laskentakauden aikainen tietopalvelu, laskentatiedon mallintaminen liikenteen tunnusluvuiksi sekä niiden vienti Liikenneviraston tierekisteriin ja palvelun kehittäminen.

Sito valittiin kesällä 2012 Liikenneviraston Yleisen liikennelaskentapalvelun tuottajaksi kahdeksan vuoden ajaksi. Sito tekee projektia yhteistyössä Riksroad Oy:n, Tietomekka Oy:n ja Viatrack Oy:n kanssa.

Moderni tietojärjestelmä tuo hallittavuutta ja läpinäkyvyyttä

Liikennelaskennat ovat Sitolle uusi aluevaltaus. Palvelun nopea käynnistäminen oli haastavaa, mutta toisaalta uusinvestointitarve mahdollisti täysin uuden laitekannan, josta suurimassa osassa on e-mail ominaisuus. Koko mittausprosessi ja sitä tukeva tietopalvelu on pysytty rakentamaan aiempaa ajantasaisemmaksi. Moderni tietojärjestelmä sisältää mittaajakohtaisen mittaussuunnittelun viikkotasolla, raakatiedon laatutarkastelun jo laskennan aikana, tiedon korjausmahdollisuuden, mittauskauden aikaisen tietojen raportointipalvelun ja tierekisteriin vietävien tunnuslukujen mallinnuksen.

Maastossa tehtävää mittaustyötä avustetaan tablet-tietokoneilla ja maastotyön tilanne päivittyy pilvipalveluun sen edetessä. Esimerkiksi raportointi poikkeuksista tehdään suoraan palveluun ja se, kuten muutkin laadun kannalta olennaisimmat osiot, ovat tilaajan nähtävissä. Palvelua onkin kehitetty tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Tänä vuonna on jo laskettu 40 miljoonaa ajoneuvoa

Vuonna 2013, Siton ensimmäisenä varsinaisena mittausvuonna, tuotettiin uusi liikennetieto laskemalla noin 3600 homogeeniselle välille. Koska useimmissa kohteissa laskenta tehdään kaksi tai jopa kolme kertaa, tehtiin noin viikon mittaisia otoslaskentoja lähes kaksinkertainen määrä.

Liikennelaskentoja Sitossa tekee aktiivisimmalla laskentakaudella noin 10 henkilöä. Käytössä on lähes 500 erilaista liikennelaskentalaitetta. Siton liikennelaskentakalusto on tyyppihyväksyttyä ja laskinten toimivuus testaan vuosittain. Yleisen liikennelaskennan lisäksi projektilaskentoja tehdään muun muassa kunnille ja kaupungeille, ELY-keskuksille ja yksityissektorin toimijoille. Syyskuun alkuun mennessä on tänäkin vuonna ehditty laskea yli 40 miljoonaa ajoneuvoa.

Uusimpana kehittämiskohteena laskentamallit

Tierekisterissä esitettyjen tunnuslukujen paikkansa pitävyyteen vaikuttaa laskentakaluston ja sen asennustapojen sekä laskentatiedon käsittelyn lisäksi olennaisesti tunnuslukujen mallintamiseen käytetyt laskentatavat. Liikenneviraston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on yhteistyössä tehty diplomityö liikennelaskennan mallien kehittämisestä. Työ liittyy osaltaan pohjoismaiseen liikennelaskentojen yhteiskehittämisprojektiin (NorSikt), jonka tavoitteena on yhtenäistää liikennelaskentojen ja niihin liittyvien tunnuslukujen kenttää pohjoismaissa.